Znalezione obrazy dla zapytania etapy zadania projektowe

Zadanie nr 1 - CERTYFIKOWANE SZKOLENIA I WARSZTATOWE ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE STUDENTÓW KIERUNKU INŻYNIERIA OZE

[okres realizacji: IX.2017-VIII.2020]

 

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

Szkolenia 1 i 2 - Będą zwiększały kompetencje zawodowe. Szkolenie 3 to szkolenie analityczne kreujące umiejętność rozwiązywania problemów. Wymagana minimalna frekwencja do przystąpienia do egzaminu. Wymagana obecność na 80% zajęć.

 

I. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV - szkolenie SEP

(3 grupy x 30h/gr.)

Znalezione obrazy dla zapytania szkolenie sep do 1kv

1.        Wybrane zagadnienia dotyczące przepisów związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - Ustawy (Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne) i Rozporządzenia (1h)

2.        Budowa i zasada działania wybranych urządzeń elektrycznych (7h)

3.        Instalacje elektryczne (3h)

4.        Linie elektroenergetyczne (1h)

5.        Linie kablowe (1h)

6.        Ogólne zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (1h)

7.        Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych (1h)

8.        Eksploatacja linii napowietrznych o napięciu do 1 kV (1h)

9.        Eksploatacja linii kablowych o napięciu do 1 kV (1h)

10.     Eksploatacja urządzeń i sieci oświetlenia elektrycznego (1h)

11.     Eksploatacja urządzeń napędowych i elektroenergetycznych (2h)

12.     Eksploatacja baterii kondensatorów (1h)

13.     Eksploatacja akumulatorów (1h)

14.     Eksploatacja agregatów prądotwórczych (1h)

15.     Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń elektroenergetycznych (2h)

16.     Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (2h)

17.     Ochrona przepięciowa (1h)

18.     Prace kontrolno-pomiarowe (2h)

19.     BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych (1h)

20.     Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym (1h)

 

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego obejmuje znajomość wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377). Egzamin kończy się wydaniem CERTYFIKATU uznawanego w środowisku przedsiębiorstw OZE, który pozwala na wykonywanie instalacji elektorenegetycznych.

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2017/2018

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

 

II. Prace pomiarowo-kontrolne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - szkolenie SEP (10h/gr.)

(3 grupy x 10h/gr.)

http://ckziu1.gda.pl/images/aktualnosci/12_05_2016/foto/5.jpg

1.        Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2.        Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3.        Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4.        Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5.        Urządzenia elektrotermiczne;

6.        Urządzenia do elektrolizy;

7.        Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8.        Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

9.        Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

 

Szkolenie przeprowadzane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189).

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2017/2018

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

 

III. MA TRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (30h/gr) – informacje na temat Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań - https://pl.wikipedia.org/wiki/TRIZ

(3 grupy x 10h/gr.)

Znalezione obrazy dla zapytania MA TRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) – to jedno z popularniejszych narzędzi prakseologii, a dokładniej działu nazwanego inwentyką. TRIZ to metodologia, zestaw narzędzi, baza wiedzy i podstawowy model technologiczny do tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów. TRIZ dostarcza narzędzi i metod do prawidłowego formułowania problemów, analizy systemowej, analizy błędów oraz możliwych kierunków ewolucji systemu (podejście „jest” i „może być”). TRIZ, w przeciwieństwie do technik takich jak „burza mózgów” (które są oparte na losowym generowaniu pomysłu), podchodzi algorytmicznie do rozwiązywania problemów technicznych; metodą kolejnych przybliżeń dąży do stworzenia optymalnego rozwiązania problemu poprzez udoskonalanie istniejących rozwiązań. Wśród firm stosujących TRIZ wymieniane są Samsung, Boeing, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Raytheon, Xerox GE, Hyundai, KIA, LG, INTEL, P&G i inne.

 

Metodologia skutecznego rozwiązywania problemów technicznych i produkcyjnych oparta o Teorię Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to przyczyna sukcesu około 50% korporacji międzynarodowych z listy „Top 100 najbardziej wartościowych marek” i korporacji uznawanych na świecie za najbardziej innowacyjne. Dla niektórych firm z tej listy wykorzystanie TRIZ stało się standardem korporacyjnym i jednym ze wskaźników wysokiego poziomu zarządzania. Dzisiaj w świecie biznesu TRIZ stosowana jest w różnych centrach światowej gospodarki, takich jak: Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny, Indie czy Azja. TRIZ znalazła również zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki: przemyśle, budownictwie, transporcie i łączności, medycynie i ochronie zdrowia. Zakres wykorzystywania tej metodologii dawno wykroczył poza ramy pierwotnego zastosowania. TRIZ znalazła szeroką grupę odbiorców w takich obszarach nietechnicznych, jak: kompanie wyborcze, sektor bankowy, audyt techniczny i skuteczna ochrona własności intelektualnej.

 

Źródła:

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=783A366A32434123A2D4E73FE0ABD076

https://badania.parp.gov.pl/images/badania/2015/VKB_Sergey_Y_1.pdf

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2017/2018

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

WARSZTATOWE ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE STUDENTÓW KIERUNKU INŻYNIERIA OZE

Zajęcia będą realizowane w 3 edycjach, po 1 edycji na 1 rok akademicki w okresie (X-VI każdego roku). Efekty/walidacja będą realizowane przez egzaminy w  ramach Bilansu Kompetencji na ostatniej godzinie zajęć z zakresu (każdy warsztat - poza nr 8 - trwa 32h). W ramach zadania będą realizowane:

Nr 1 – Warsztaty z magazynowania energii elektrycznej w akumulatorach

Nr 2 – Warsztaty z montażu i eksploatacji instalacji PV

Nr 3 – Warsztaty z ekoenergetycznych systemów OZE w budynkach i zagospodarowanie ciepła odpadowego warunkach rzeczywistych

Nr 4 – Warsztaty z inżynierii instalacji fotowoltaicznych

Nr 5 – Warsztaty z inżynierii instalacji solarnych

Nr 6 – Warsztaty z inżynierii małych elektrowni wiatrowych

Nr 7 – Warsztaty z inżynierii pomp ciepła

Nr 8 – Warsztaty z j. angielskiego z zakresu OZE metodą Hamonda na poziomie min. B2 (70h/gr.)

 

Warsztaty 1-7. Dotyczą kompetencji zawodowe. Każdy warsztat będzie kończył się weryfikacją kompetencji przez prowadzącego zajęcia w ramach weryfikacji zgodnie z wytycznymi MiR w zakresie monitorowania (...) – uzyskanie zaliczenia i wydanie dyplomu (zaświadczenie nabytych kompetencji) będzie wymagało zdobycia min.60% pkt. z egzaminu oraz min.80% frekwencji na zajęciach (by przystąpić do egz.). Każdy student w ramach uczestnictwa w zajęciach będzie otrzymywał materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej (w cenie szkolenia/warsztatu). Sylabusy do warsztatów będą akceptowane przez Koordynatora przed rozpoczęciem zajęć. 1h = 45min., szczegółowe harmonogramy zajęć będą dopasowywane elastycznie do możliwości i grafików studentów (popołudnia, weekendy).

 

Warsztat 1-7- REKRUTACJA w roku akademickim 2017/2018

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

12

 

 

 

 

Warsztat 1-7 - REKRUTACJA w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

12

 

 

 

 

Warsztat 1-7 - REKRUTACJA w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

12

 

 

 

 

Warsztat 8. Dotyczy kompetencji językowych. [3 gr. (10os./gr) * 60h/grupę = 180h. Zajęcia realizowane w trybie 10h/m-c * 6 m-cy (ok. 2h zajęć pod rząd). Specjalistyczny warsztat z zakresu lektoratu języka angielskiego technicznego z zakresu OZE – Metodą Hamonda. Innowacyjne rozwijanie umiejętności i kompetencji językowych z zakresu technik OZE w celu doprowadzenia studentów do poziomu biegłości języka technicznego angielskiego z zakresu instalacji OZE. Student potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.

Zakres słownictwa technicznego specjalistycznego z języka angielskiego:

- Instalacji pomp ciepła i dolnych źródeł (9 godz.)

- Instalacji ogniw fotowoltaicznych (9 godz.)

- Instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych (9 godz.)

- Instalacji elektrowni wiatrowych (9 godz.)

- Instalacji magazynowania energii (9 godz.)

- Instalacji systemów górnego źródła - systemy zdawania ciepła (9 godz.)

- Projekty techniczne z zakresu OZE (6 godz.)

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Warsztat 8 - REKRUTACJA w roku akademickim 2017/2018

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

10

 

 

 

 

Warsztat 8 - REKRUTACJA w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

10

 

 

 

 

Warsztat 8 - REKRUTACJA w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

10

 

 

 

 

 

PRODUKTY zadania nr 1:

- Liczba godzin szkoleń certyfikowanych: 216 godzin

- Liczba godzin warsztatów kompetencyjnych: 852 godzin