Znalezione obrazy dla zapytania notes

 

Opis projektu:

PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczyjest projektem Wydziału Inżynierii Mechanicznej, który za cel główny stawia podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 60 studentów (24 kobiety oraz 36 mężczyzn) studiujących na kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy poprzez objęcie kompleksowym programem wsparcia kluczowych kwalifikacji lub kompetencji (zawodowych, analitycznych i językowych) studentów wzmocnionym na etapie realizacji projektu ścisłą współpracą z potencjalnymi pracodawcami (warsztaty, wizyty studyjne) do VIII.2020r.

 

Główne rezultaty projektu:

- 60 osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

- 24 osoby objęte wsparciem w projekcie, które będą kontynuowały kształcenie lub podejmą w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia zatrudnienie (40%).

 

Cel projektu będzie osiągnięty poprzez wdrożenie następujących form wsparcia (działań):

a) Certyfikowane szkolenia i warsztatowe zajęcia kształtujące kompetencje.

b) Dodatkowe zajęcia praktyczne w zespołach projektowych w formule warsztatów badawczych.

c) Wizyty studyjne u pracodawców branży OZE.

 

Zakres działań przewidzianych w projekcie prowadzi do uzyskania następujących kompetencji lub kwalifikacji studentów:

-     zawodowych

-     językowych

-     analitycznych

 

Charakterystyka grupy docelowej projektu:

60-ciu studentów 4 ostatnich semestrów studiów I stopnia – będą zatem brani pod uwagę studenci semestrów IV, V, VI i VII IOZE. Odbędą się trzy edycje w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020) po 20 osób - łącznie 24 kobiety i 36 mężczyzn (jedna edycja na rok akademicki) na kierunku: INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (IOZE).

 

 

 

Kwota dofinansowania: 456 848,45 PLN

 

Wkład własny: 14 129,34 PLN

 

Łącznie: 470 977,79 PLN

 

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 7 849,63 PLN

 

 

Czas trwania projektu (m-ce): 36

 

Data rozpoczęcia projektu: 2017-09-01

 

Data zakończenia projektu: 2020-08-31

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania pieniądze

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania terminarz