Podobny obraz

 

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji zawodowych studentów kierunku IOZE WIM UTP w Bydgoszczy.  W ramach projektu uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. Beneficjent – WIM UTP w Bydgoszczy uzyska poziom kontynuacji edukacji na studiach I i II stopnia lub efektywność zatrudnieniową w odniesieniu do minimum 40% odbiorców projektu w okresie 6 miesięcy od zakończenia kształcenia. WIM UTP w Bydgoszczy będzie monitorował losy absolwentów - uczestników projektu. Trwałość projektu będzie polegała na spełnieniu powyższego wskaźnika - trwałym wdrożeniu na rynek pracy min. 40% uczestników projektu.

 

-      Liczba osób, które podniosą kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 60 osób

-      Liczba wydanych, uznawanych i rozpoznawalnych w branży OZE certyfikatów w ramach zadania nr 1 – 135 certyfikatów

-      Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 60 osób

-      Liczba godzin certyfikowanych szkoleń i warsztatów kompetencji (kompetencje: zawodowe, analityczne i językowe) w ramach zadania nr 1    1 098 godzin

-      Liczba przygotowanych bilansów kompetencji – 60 bilansów

-      Planowany odsetek studentów objętych wsparciem EFS - absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie (studia magisterskie) lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 40%

-      Liczba godzin certyfikowanych szkoleń i warsztatów kompetencji (kompetencje: zawodowe, analityczne i językowe) w ramach zadania nr 2    360 godzin

-      Liczba wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach w ramach zadania nr 3    18 wizyt

 

Znalezione obrazy dla zapytania cele